A C-MOBIL KFT. ÉS AZ AUTÓ KONTÚR KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályba lépés: 2018.05.25.

 

 

Tartalom

I. BEVEZETÉS, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

II. ALAPFOGALMAK

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

IV. AZ ADATKEZELÉSEK ALAPELVEI

V. AZ ÉRINTETT JOGAI

VI. AZ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

 

I. BEVEZETÉS, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelések Érintettjei az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR, vagy Általános Adatvédelmi Rendelet), és a kapcsolódó magyar jogszabályok (így különösen: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.)) által előírt rendben tájékoztatást kapjanak az adatkezelésekről, továbbá az Érintetteket megillető jogokról.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatójával is kifejezésre juttatja elkötelezettségét a személyes adatok védelme, az Általános Adatvédelmi Rendelet alapelveinek és rendelkezéseinek érvényre juttatása, és az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránt.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóját nyilvánosan közzé teszi a www.cmobil.hu honlapon és az ügyfélszolgálatokon.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatást módosítsa, pontosítsa, újabb adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatással kiegészítse. A módosítások a fenti honlapon követhetők.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése kapcsán kiemeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.

Az Adatkezelő tevékenységét érintő legfontosabb magyar jogszabályok a következők:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info.tv.)
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név– és lakcímadatok kezeléséről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2001. évi CVIII. törvény– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • II. ALAPFOGALMAK

  1. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, amely 2018.05.25. napján hatályba lép és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban, így Magyarországon is.

   A GDPR szövegét az Európai Unió EUR-Lex oldalán, illetve a következő linkre kattintva érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

  2. Info.tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve ennek módosítása, illetve ennek helyébe lépő új törvény.

  3. Adatvédelmi jogszabály: a GDPR, a magyar adatvédelmi hatóság utasításai, ajánlásai az Európai Uniót létrehozó szerződés (EUSZ) 29. cikke szerinti Adatvédelmi Munkacsoport (WP 29-es munkacsoport) előírásai, véleményei, továbbá az Info.tv., valamint az adott adatfeldolgozási/adatkezelési tevékenységre irányadó egyéb jogszabályi előírások.

  4. Érintett: az a természetes személy, aki a kezelt személyes adatokból közvetett vagy közvetlen módon azonosított, vagy azonosítható. Tipikusan Ön, akinek a személyes adatát az adatkezelő kezeli.

  A jelen tájékoztatóban használt, de a fentiekben nem definiált, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak definícióját a GDPR 4. cikke tartalmazza.

  III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

  Az Adatkezelők fő tevékenységként a megjelölt személy- és haszongépjármű márkák kereskedelmével, értékesítésével, reklámozásával, alkatrészek értékesítésével foglalkoznak, kapcsolódó tevékenységként pedig szerviz szolgáltatást, pénzügyi (finanszírozási) és biztosítás közvetítést végeznek.

  Általános információk az adatkezelőről:

  BMW márkával kapcsolatos adatkezelések tekintetében Adatkezelő:
  C-MOBIL Kft.
  Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 98. földszint 1.
  Adószám: 11095677-2-42
  Cégjegyzékszám: 01-09-719495 (a cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

  OPEL, PEUGEOT, ISUZU márkával kapcsolatos adatkezelések tekintetében Adatkezelő:
  Autó Kontúr Kft.
  Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 98. földszint 1.
  Adószám: 10397945-2-42
  Cégjegyzékszám: 01-09-893893 (a cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

  Az Adatkezelők önálló adatkezelők.

  Az Adatkezelők személyes ügyfélszolgálata:
  Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

  Az Adatkezelők posta címe:
  6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

  Telefonos elérhetőség:
  C-MOBIL Kft. telefon: + 36 62553213
  Autó Kontúr Kft. telefon: + 36 62554550 (OPEL), + 36 62554554 (PEUGEOT, ISUZU)

  Elektronikus elérhetőség:
  E-mail cím: cmobil.titkarsag@cmobil.com

  Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
  E-mail: adatvedelem@cmobil.com
  Telefon: +36 62553211
  Postai cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

  Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, illetve, ha az Önre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy írjon nekünk a fenti e-mail címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

  IV. AZ ADATKEZELÉSEK ALAPELVEI

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan végzi.

   Az Adatkezelő az adatkezelések során az Adatvédelmi Jogszabályok elvei, és előírásai szerint jár el, elkötelezett az iránt, hogy a személyes adatokat tisztességesen, az Érintettet nem megtévesztő módon kezelje, az Érintett számára az adatkezelésekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást nyilvánosan elérhetővé tegye. Az Adatkezelő által kezelt – vagy annak feladatai ellátásához más adatkezelő által rendelkezésre bocsátott – személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az Adatkezelő munkavállalói és azzal polgári jogi jogviszonyban álló megbízottjai, adatfeldolgozói a feladataik ellátása körében személyes adatot és banktitok körébe tartozó adatot csak az Adatvédelmi Jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek.

   A finanszírozási/biztosítási közvetítéshez kapcsolódó bank-üzleti titkot, személyes adatot nem lehet visszaélésszerűen felhasználni, így különösen tilos az Adatkezelő feladatkörén kívül az alkalmazottak saját vagy más személyes, illetve üzleti céljainak, közvetlen vagy közvetett előnyök elérésére, valamint az Adatkezelő vagy ügyfeleinek megkárosítására használni.

  2. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és kezeli, és azokat az eredeti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeli.

   Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kizárólag az Adatvédelmi Jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, illetve a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használhatók fel. Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban, az egyes adatkezeléseknél részletesen bemutatja, hogy a személyes adatokat milyen célból kezeli. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes adatokat egyidejűleg több célból és jogalapon is kezelhetünk. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap, cél is fennáll. Ilyen eset például az Ön neve, címe esetében, ha Ön tesztvezetési adatlapot tölt ki, de egyúttal külön hozzájárulását adja marketing célú megkeresésekhez is.

  3. Az Adatkezelő elkötelezett az iránt, hogy az adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak.

   Az Adatkezelő törekszik arra, hogy készletező adatkezelést ne folytasson, olyan adatokat tartson nyilván, amelyek az adatkezelésekhez, az üzleti tevékenysége folytatásához, a minőségi szolgáltatások nyújtásához szükségesek.

   Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Az Adatkezelő addig őrzi meg az adatokat, ameddig annak a célnak, amelynek érdekében azokat megszerezte, vagy valamely más kapcsolódó megengedett célnak az eléréséhez (pl. egy velük szemben érvényesített igény elleni védekezéshez) az szükséges. Ennek megfelelően, ha két célra történik egy információ felhasználása, akkor azt addig őrzi meg az Adatkezelő, ameddig a hosszabb megvalósulási idejű célt el nem éri, de azt nem használja fel tovább arra a célra, amelyhez rövidebb ideig volt rá szükség az időtartam lejártán túl. Az adatkezelési célon túl az őrzési időt jogszabályi előírások is befolyásolják, mely esetben a személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Az Adatkezelő az egyes adatkezeléseknél meghatározott őrzési ideig tárolja az adatokat.

  4. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

   Az Adatkezelő olyan adminisztratív intézkedéseket alkalmaz (pl. négy szem elve, formanyomtatványok alkalmazása, visszaérkező küldemények vizsgálata), és törekszik olyan informatikai rendszerek igénybevételére, amelyek segítik megelőzni az esetleges téves, pontatlan adatrögzítésből, adat megadásból eredő incidenseket. Mindazonáltal bizonyos adatok (pl. lakcím, név, elérhetőségi adatok) naprakészségét az Adatkezelő elsődlegesen annyiban tudja biztosítani, amennyiben az ügyfelei az adatváltozásaikról az Adatkezelőt tájékoztatják, illetve a visszajelzések alapján lehetősége nyílik az adatok pontosítására, törlésére.

  5. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

   Az Adatkezelő olyan adminisztratív intézkedéseket alkalmaz, és olyan informatikai rendszert vesz igénybe, amely lehetővé teszi, hogy az Érintettek azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig történhessen meg.

   Papír alapú adathordozók kezelésére, tárolására, megsemmisítésére irattározási, irat megsemmisítési rendet alakít ki és tart fenn. A papír alapú adathordozókat – kezelési időtartamuk után - iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével fosztjuk meg a személyes adatoktól. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, CD/DVD lemezek, szalagos adathordozók, PEN driveok, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, tabletek, laptopok, stb.) esetében a fizikai megsemmisítésének, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törlésének rendjét kialakítja. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrzi, dokumentáljuk, valamint a dokumentációt visszakereshető módon megőrizzük, illetve selejtezzük.

  6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha magyar, valamint EU-s jogszabályok, jogi normák rendelik el.

  7. A személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi esetekben kezelhet:

   7.1. Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

   A GDPR előírásai értelmében az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről az adatkezelőnek feladata gondoskodni. A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintett a megfelelő tájékoztatást az Adatkezelőtől megkapja, és bármikor elérhető legyen a számára.

   A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelések felsorolásában hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén az Érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelések jogszerűségét. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja – és nincs más jogalap az adatok kezelésére –, úgy az azzal a következményekkel járhat, hogy az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételétől, információktól zárja el magát.

   Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatát adja meg valamely adatkezeléssel járó tevékenység során, úgy az adatközlő kötelezettsége az Érintett hozzájárulásának beszerzése és annak biztosítása, hogy az Érintett a jelen, illetve a web oldalakon található adatkezelési tájékoztatókat megismerje, továbbá személyes eljárás esetén a képviseleti jog igazolása.

   Ha az Érintett, illetve az adatközlő még nem töltötte be a 16. életévét, akkor kérjük, hogy ne adjon meg magáról semmilyen adatot kivéve, ha ehhez szülőjének vagy gondviselőjének az engedélyével rendelkezik.

   7.2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

   Szerződéses jogalapon nyugvó adatkezelésnek minősül, ha a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatok a szerződésben rögzítésre kerülnek.

   Amennyiben az Érintett a szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges adatokat nem adja meg, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő nem tud az Érintettel szerződést kötni, és az Érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

   7.3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

   Jogi kötelezettség teljesítésének minősülő adatkezelés például, ha az Adatkezelő a számviteli jogszabályok alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, illetve az üzleti évről készült beszámolót és az azt alátámasztó főkönyvi kivonatokat megőrzi.

   7.4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

   Például, ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

   7.5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

   Az Adatkezelő nem végez közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása körében kifejtett tevékenységet.

   7.6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

   Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése az Érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú vagy a követelés érvényesítéshez kapcsolódó kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. A vállalkozáscsoport részét képező adatkezelőknek jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy a vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak.

  8. A személyes adatok forrása:

   Az Érintett személyes adatai (ideértve az Érintettel bármilyen módon kapcsolatba hozható adatokat is) az alábbi módon kerülhetnek az Adatkezelőhöz:

   8.1. Közvetlenül az Érintett (vagy képviselője) adja meg a személyes adatokat az Adatkezelőnek (pl. személyes, vagy telefonos, e-mailes ügyfél kontaktus során hozzájárulással vagy szerződéskötés keretében, továbbá Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulással, nyereményjátékban való részvétellel, álláshirdetésre való jelentkezéssel).
   Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

   8.2. Az Érintett hozzájárulásával az adottmárka vezérképviselete, BMW esetében: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.); OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P-Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)) továbbítja a http://www.bmw-cmobil.hu, https://www.opelcmobil.com, http://www.peugeot-cmobil.hu, http://www.isuzucmobil.hu internetes honlapon on-line (formokban, chat ablakokokban) megadott, felvett vagy egyéb módon (pl. papír alapú nyilatkozatban) a vezérképviselet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő mint címzett számára marketing, szolgáltatás, termékértékesítés, ügyfélmegkeresés céljából.

   8.3. a 8.2. pontban említett honlapok, és a www.cmobil.hu oldal meglátogatása során is keletkezhetnek és kerülhetnek az Adatkezelőhöz olyan – személyes adatnak minősülő – információk, amelyek egyrészről a honlapok használatával, elérésével kapcsolatos automatikusan megképződő (és később törlésre kerülő) technikai adatok (logok), másrészről ún. Cookiekból származó adatok, amelyekről részletesebben a jelen tájékoztató további pontjaiban található tájékoztatás.

   8.4. Nyilvánosan elérhető adatbázisokból, vagy más forrásból (pl. cégjegyzék, adatbázisok)

  9. 9. A Cookiekról általánosságban:

   A legtöbb weboldal, így az Adatkezelők internetes honlapjai is (fent felsorolt oldalak) használnak, használhatnak ún. cookie-kat, sütiket.

   A cookie-k semmilyen kárt nem okoznak az Érintett számítógépében, azok nem tartalmaznak kártékony kódokat.

   A cookie egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások, honlapok a böngészőben, az Érintett számítógépén tárolnak el, és a honlap későbbi meglátogatása során visszaolvasnak, ezáltal információkat tárol a honlap látogatóiról és eszközeiről. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatások működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

   Az Érintett a böngészője beállításainak segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a cookie-k használatát. Amennyiben az Érintett a cookie-k használatát megtiltja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy a weboldalak nem működnek megfelelően, nem minden funkciója érhető el. További információk – például arról, hogy miként tekinthetők meg, rendezhetők és törölhetők a számítógépre elmentett cookie-k –a www.allaboutcookies.org honlapon találhatók.

   A sütiknek feladatuk, és céljuk alapján többféle változata ismert. A sütik legáltalánosabb felhasználási céljai: a weboldalak fejlesztése, működtetése, a weboldalak látogatottságának, használatának mérése, weboldalak használatának, a weboldalon való navigáció megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon-követése és személyre szabott ajánlatok megjelenítése, elhelyezése (akár más weboldalakon).

   Sütik típusai:

   9.1. Alapműködést biztosító sütik, munkamenet sütik: a honlapok megfelelő működését biztosítják, megkönnyítik azok használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldalak használatáról, és tárolnak bizonyos információkat (pl. kitöltött űrlap adatok, bejelentkezési adatok, a süti policy beállításának státusza). Ha a böngésző visszaküld a szolgáltatónak egy korábban elmentett sütit, lehetősége lesz összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

   9.2. Statisztikai célú sütik: ebbe a típusba tartozó sütik használatának a célja a weboldal használatának, látogatottságának elemzése, mérése (a látogató melyik oldalt nyitotta meg, mennyi időt töltött el az oldalon, mikre kattintott), ezáltal a honlap fejlesztésének segítése. Ezek a sütik is anoním adatokat tartalmaznak, a látogató nem azonosítható. Ebbe a körbe tartoznak a Google Analytics sütik is.

   9.3. Harmadik fél által elhelyezett hirdetési, célzó sütik: ezeknek a sütiknek az a célja, hogy az Érintett böngészése során személyre szabott hirdetések, reklámok jelenjenek meg a honlapokon, illetve annak elemzése, értékelése, hogy a látogatók miként használják az oldalakat.

   További részletek a 8.2. pontban megjelölt weblapok cookie tájékoztatóiban találhatók.

  10. A honlapok működéséről, meglátogatásáról általánosságban:

   A honlapokat futtató kiszolgálók a visszaélések, rosszhiszemű támadások megakadályozása, feltárása, az oldalak helyes működésének ellenőrzése érdekében naplózza a látogatásokat. Ezek a napló fájlok (accesslogok) rögzítik a látogató számítógépének IP címét, látogatás dátumát, időpontját, URL-t (a meglátogatott oldal címe). A napló fájlokat a kiszolgálók automatikusan törlik.

  11. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, az adatokat megismerők köre:

   Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Érintett külön hozzájárulása nélkül – a GDPR-ban meghatározott követelményeknek megfelelő szerződéses jogviszonyon alapuló módon – adatfeldolgozót vegyen igénybe, aki a személyes adatokat, illetve a személyes adatkezeléssel is járó meghatározott adatkezelési műveleteket az Adatkezelő megbízásából és utasításai szerint az Adatkezelő nevében végzi. Az adatfeldolgozás azzal jár, hogy az Adatkezelőnek megadott személyes adatokat az adatfeldolgozó megismeri, az részére átadásra kerül. Az adatfeldolgozót, illetve az adatkezelésben részt vevő alkalmazottakat az adatfeldolgozónak titoktartási kötelezettség alá kell vonnia, amennyiben nem tartoznak a jogszabály szerint valamilyen szakmai titoktartási kötelezettség alá. A GDPR által előírt feltételek biztosítják, hogy az Érintett személyes adatai az adatfeldolgozás során is biztonságban legyenek. Az Adatkezelő általában az alábbi körben vesz igénybe adatfeldolgozással járó szolgáltatókat:

   • az Adatkezelő informatikai, biztonságtechnikai, illetve kamera rendszerét, honlapjait üzemeltető, karbantartó informatikai szolgáltatók
   • marketing célú adatkezelés esetén a marketing üzenet Önhöz (mint címzetthez) való eljuttatásában (pl. tömeges e-mailek elküldésében) részt vevő informatikai és egyéb szolgáltatók
   • könyvviteli szolgáltatást nyújtók

   Az Adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettségéből, vagy jogszabályon alapuló megkeresésből fakadóan továbbíthat személyes adatokat a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a megkeresések jogszerűségét, megalapozottságát ellenőrizze, és az adattovábbítást a jogszerű keretek között, a megkeresés céljának eléréséhez szükséges mértékben teljesítse.

   Az Adatkezelő – hozzájárulás esetén – az Érintett által megadott személyes adatokat megismerhetővé teszi, továbbítja az adott személy-, haszongépjármű márka (BMW) vezérképviselete számára. Az adattovábbítás célja, az, hogy a vezérképviselet marketing célú megkeresést, egyedi ügyfélprofilon alapuló személyre szabott ajánlatot, tájékoztatást, reklám üzenetet küldjön, ügyfél elégedettségi felmérést végezzen. Adatait nem adjuk tovább marketingcélokból az itt, illetve az egyes adatkezeléseknél megjelölt címzetteken kívül állókülső feleknek.

   Amennyiben Ön az Adatkezelő mint ügynök közvetítésével banki finanszírozással vásárol gépjárművet, úgy az Adatkezelő az azonosításhoz, az ajánlatadáshoz, hitelbírálathoz, és a finanszírozási szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges, az egyes finanszírozók által (nyomtatványokban, banki on-line felületeken) előírt személyes adatokat úgyszintén kezeli, és az előbb említett célokból továbbíthatja az Ön által kiválasztott finanszírozóhoz (mint címzetthez).

   Amennyiben Ön az Adatkezelő mint ügynök közvetítésével köt biztosítást a megvásárolt gépjárműre, úgy az Adatkezelő az azonosításhoz, az ajánlatadáshoz, és a biztosítási szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges, az egyes biztosítók által (nyomtatványokban, biztosítói on-line felületeken) előírt személyes adatokat úgyszintén kezeli, és az előbb említett célokból továbbíthatja az Ön által kiválasztott biztosítóhoz (mint címzetthez)

   Az Adatkezelő a szervezetén belül egyebekben olyan szervezési intézkedéseket alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat azok a munkavállalói ismerjék meg, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

  12. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

   Az Adatkezelő a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések körében törekszik biztosítani különösen:

   12.1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférés elleni védelmet (bizalmasság megőrzése), ezen belül a szoftver és hardver eszközök logikai és fizikai védelmét (jogosultság kezelés, hozzáférés védelem, hálózati védelem)

   12.2. az adatkezelő rendszerek és adatállományok elemi csapás (pl. tűzkár, vízkár) elleni fizikai védelmét

   12.3. az adatkezelő rendszerek és adatállományok vírusok, rosszindulatú szoftverek elleni védelmét. Az Adatkezelő rendszeresen felméri, elemzi és értékeli az esetleges informatikai sérülékenységeket, és ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő rendszeresen telepíti a biztonsági frissítéseket a kliens számítógépekre, adatkezelő rendszerekre.

   12.4. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

   12.5. azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították,

   12.6. azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely időpontban, ki hajtott végre módosítást az adatkezelő rendszerben,

   12.7. azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés), valamint

   12.8. azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön

   12.9. felhasználók támogatását és informatikai, adatbiztonsági oktatását

  13. Az adatok tárolásának helye:

   A személyes adatokat elektronikusan a saját vagy a megbízásunkból üzemeltetett szervereken Magyarországon tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és esetleges telephelyeinken vagy más helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással, személyes adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozónknál (Pl. könyvelő). Az elektronikus úton történő tárolásában igénybe vehetjük a forgalmazottautómárka (BMW) gyártóinak/vezérképviseleteinek rendszereit (pl. vállalat irányítási rendszerek).

  V. AZ ÉRINTETT JOGAI

  Az Adatkezelő az adatkezelések során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Érintettek az adatkezelésekhez kapcsolódó alábbi jogaikat gyakorolhassák. A jelen fejezet összefoglalja, hogy a GDPR milyen jogosultságokat biztosít az Érintett számára annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel összefüggésben megfelelő információkkal rendelkezzenek, és amennyiben jogszerűtlen adatkezelést tapasztalnak, úgy a jogaikat megfelelően érvényesíteni tudják.

  Az Érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a 15-22. cikk, 77-80. cikk és 82. cikke) tartalmazzák.

  1. Előzetes tájékozódáshoz való jog:

   Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően, illetve a személyes adatok megszerzésének időpontjában a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (ideértve a mellékletekben megtalálható táblázatokat is) foglaltak szerint az Érintettet tájékoztatja az adatkezelések GDPR által előírt részleteiről (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatokközlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama.)

  2. Hozzáféréshez való jog:

   Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen és a GDPR-ban meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatokközlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama.) tájékoztatást kapjon:

  3. Helyesbítéshez való jog:

   Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

   Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   4.1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ideértve: helytállóságát vagy hiánytalanságát is

   4.2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

   4.3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

   4.4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

  5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

   Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül (haladéktalanul) törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   5.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

   5.2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

   5.3. az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célból folytatott adatkezelés ellen;

   5.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték, így különösen, ha (1) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendeletben, illetve a vonatkozó magyar jogban rögzített alapelvekkel ellentétes, (2) célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, (3) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy (4) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja

   5.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, illetve a Hatóság, bíróság elrendelte a törlést

   5.6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatosan került sor

   5.7. a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartama eltelt, vagy azon eljárás, vizsgálat, amelyben a személyes adatot bizonyítékként használták fel lezárult, nemzetközi adattovábbítás jogszabályban, Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott eseteiben a dokumentációs kötelezettség időtartama letelt.

  6. Tiltakozáshoz való jog:

   Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogosérdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

  7. Adathordozhatósághoz való jog:

   Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha (1) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és (2) az adatkezelés automatizált módon történik.

  8. Hozzájárulás visszavonásához való jog:

   Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez esetben – amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja - az Adatkezelő törli az adatokat.

  9. Profilalkotáson alapuló döntés elleni tiltakozás:

   Az Érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá az olyan profilalkotáson alapuló esetleges döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben sértené. Ez alól kivételt képez, ha az ilyen döntés (1) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, (2) meghozatalát uniós vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé, feltéve, hogy a jogszabály az Érintett jog és érdekvédelmét is biztosítja, (3) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  10. Hatósági jogorvoslathoz való jog (panasz jog):

   Az Érintett a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a fent felsorolt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.
   Az Érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában, így különösen a GDPR-ban meghatározott előírásokat.
   Az Érintettnek panasz eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségeit lásd fentebb.A Hatóság elérhetőségei:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: http://www.naih.hu

  11. Bírósági jogorvoslathoz való jog:

   Az Érintettaz Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozói ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

   A bírósági jogorvoslathoz való jogot az Érintettperindítással tudja kezdeményezni. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perindításnak jogszabályban rögzített alaki és tartalmi kellékei, illetve költségei vannak, valamint a peres eljárás jogerős befejezésekor, a per kimenetelétől függően további, az Érintetettet terhelő költségek (perköltségek) is felmerülhetnek. Egy esetleges perindítás előtt célszerű jogi képviselővel egyeztetni, amelynek az Érintettre nézve további költségei, díjai lehetnek.

   További rendelkezések az Érintett jogainak gyakorlására:

   Ha az Érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az Adatkezelő, vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak az Adatkezelő mulasztásából fakadóan szükséges helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására nem kerül sor, vagy az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítésével összefüggésben a közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését (illetve ezen alapuló ésszerű díjat) követelheti az Érintettől, illetve megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

   Az Adatkezelő egyebekben a fenti jogok érvényesülésével kapcsolatban az Adatvédelmi Jogszabályban meghatározott feladatait ingyenesen látja el.

   Ha megalapozottan kétségbe vonható, hogy a fenti jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az Érintettel azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti és kérheti az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását.

   Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban, vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait, szükség szerint bizonyítékait, illetve tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

   A fentiek alapján az Érintettet megillető jogokat gyakorolhatja:
   - írásban, postai úton megküldött beadvánnyal
   - írásban, elektronikus úton az adatkezelő adatainál megadott elektronikus elérhetőségen
   - szóban, azonosítást követően, az ügyfélszolgálati telefonvonal felhívásával

  VI. Az adatkezelések részletes leírása

  Az Adatkezelő az alábbiak szerint táblázatos formában bemutatja az adatkezeléseket, azzal, hogy az adatkezelések részletei a megjelölt mellékletben találhatók.

  Adatkezelés sorszáma Adatkezelés megnevezése Melléklet
  AK_100 Új- és használt személy- és haszongépjármű értékesítés, adásvételi szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés, ideértve a szerződéskötést megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelést is. 1.sz.
  AK_200 Tesztvezetéshez kapcsolódó adatkezelés 2.sz.
  AK_300 Direktmarketing, ügyfél elégedettség mérés 3.sz.
  AK_400 Szerviz szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés, szerviz időpont egyeztetés. Alkatrész értékesítés. 4.sz.
  AK_500 Biztonsági kamerarendszer működtetése 5.sz.
  AK_600 Ügyfélszolgálati/ügyfélkapcsolati hangfelvétel – Bejövő/Kimenő hívások 6.sz.
  AK_700 Ügyfél azonosítás, pénzmosás megelőzési intézkedések 7.sz.
  AK_801 Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés 8.sz.
  AK_900 Bejövő kapcsolatfelvétel 9.sz.


  1. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK_100
  Adatkezelés megnevezése
  Új- és használt személy- és haszongépjármű értékesítés, adásvételi szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés, ideértve a szerződéskötést megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelést, és a kapcsolódó finanszírozási, biztosítási ügyintézést, ajánlatkészítést is.
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő a személy- és haszongépjárművek értékesítése, finanszírozási/biztosítási szerződések közvetítése, a szerződések teljesítése, illetve az értékesítést megelőzően az ajánlatok elkészítése érdekében kezeli az ügyfelek, érdeklődők személyes adatait.
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.)
  Kezelt személyes adatok kategóriái
  Az adott termék/szolgáltatás függvényében alapadatok (név, természetes személyazonosító adatok, azonosító okmányok, ügyfélszám, szerződésszám), elérhetőségi adatok (lakcím, telefon szám, e-mail cím), termék/szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (személyre szóló ajánlat elkészítéséhez igényfelmérési adatok és ügyfél válaszok, az ügyfél igényeihez igazított ajánlat, árazás), a megrendelésben, a szerződésben rögzített, megadott egyéb adatok, gépjármű adatok (alvázszám, rendszám, márka-típus, forgalmi engedély száma, másolata, forgalomba helyezés időpontja) finanszírozási és biztosítási ügyintézés esetén az ehhez kapcsolódó adatok (a finanszírozási-biztosítási ajánlat és a szerződés elkészítéséhez szükséges, a finanszírozók és a biztosítók által rendszeresített űrlapokon szereplő adatok, személyazonosító okmány, lakcímkártya másolata), forgalomba helyezéshez kapcsolódó okmányirodai ügyintézéshez szükséges adatok (gépjármű adatok), műszaki vizsgáztatáshoz szükséges adatok (gépjármű adatok), biztosítási ügyintézéshez kapcsolódó adatok (ajánlat-kötvény adatok), gépjármű átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó adatok (pl. gépjármű és felszereltség adatok)
  Képviselők, kapcsolattartók adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím).
  Dokumentumokon szereplő tanúk adatai (név, cím, személyazonosító igazolvány, aláírás).
  Adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a termékeit, szolgáltatásai értékesítse, ennek során az ügyfelek, érdeklődők azonosítása, megkülönböztetése, az ügyfél kérelmére személyre szabott ajánlatok elkészítése, az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése (ideértve a szavatossági, garanciális kötelezettségeket is), finanszírozási/biztosítási ügyintézés, a szerződés teljesítésének ellenőrzése (utókövetés). A képviselők adatait (pl. jogi személy meghatalmazottja, megbízottja, szervezeti képviselője) abból a célból kezeljük, hogy a képviselőket azonostani lehessen, a képviseleti jogosultságot ellenőrizni, dokumentálni tudjuk, a képviselőként kötött szerződést teljesíteni, ennek során a kapcsolatot az Érintettel, illetve az általa képviselt személlyel tartani tudjuk. A szerződésben, megrendelésben feltüntetett kapcsolattartók adatait abból a célból kezeljük, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot a képviselt személlyel az Érintetten keresztül tartani tudjuk.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Szerződés megkötése és teljesítése, illetve hozzájárulás. Az ajánlatot az Adatkezelő az Érintett kérésére készíti, a szerződés megkötése után az Adatkezelő az adatokat a szerződés végrehajtása, teljesítése, a teljesítés ellenőrzése érdekében tárolja. A kapcsolattartók, képviselők esetében az adatkezelés jogos érdeken is alapul.
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. b) és a) pont
  Adatok kezelésének időtartama
  Az Adatkezelő az adatokat az ajánlat elkészítését, illetve a szerződés teljesítését, a szerződéses kapcsolat lezárását követő 5 évig őrzi meg.
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  Az Adatkezelő az ajánlatokból, szerződésekből eredő jog- és igényérvényesítés (szavatosság, garancia, jótállás, kártérítés, egyéb hibás teljesítésből eredő igények stb.) általános elévülési idejét vette figyelembe az adatkezelési időtartam meghatározásához.
  Adatfeldolgozók
  Lásd. a Tájékoztató általános része.
  Adattovábbítás címzettje
  Az adatait továbbíthatjuk az értékesített márka vezérképviselete, BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.),OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)) részére, aki a szerződés teljesítésének ellenőrzése, utókövetése érdekében kezelheti az adatokat.
  Az Adatkezelővel kötött szerződéshez kapcsolódóan egyes szolgáltatásokat (pl. kiterjesztett garancia, biztosítások vagy assistance) külső partnerek nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek, az Adatkezelő pedig adatfeldolgozónak. Ezen szolgáltatások kapcsán az Adatkezelő az adatokat partnereinek továbbíthatja.
  Egyes szolgáltatások hatósági ügyintézést is magukban foglalnak, ezekkel kapcsolatban az Adatkezelő adatokat továbbít az illetékes hatóság, eredetiség vizsgáló részére (pl. új autó forgalomba helyezése, átírása). Finanszírozás, biztosítás esetén az Adatkezelő mint pénzügyi/biztosítási közvetítő adatokat továbbít a bevont pénzügyi szolgáltató / biztosító partner felé, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek, az Adatkezelő pedig adatfeldolgozónak.
  Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk részére.
  Ha az Adatkezelővel kötött szerződés olyan szolgáltatás nyújtására irányul, amivel összefüggésben szabálysértés, bűncselekmény vagy más jogellenes magatartás következhet be (pl. bérautóval vagy szerviz csereautóval okozott baleset vagy elkövetett szabálysértés), az Érintett adatait az Adatkezelő továbbíthatja az illetékes hatóságnak.
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Kapcsolattartók, képviselők esetében az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az általuk képviselt személlyel a megkötött szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartani tudja, ez az érdek elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az érintett érdekét vagy alapvető jogait szabadságait.
  Az ügyleti tanúk esetében az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a dokumentum teljes bizonyító erejének biztosításához (és így pl. a hatósági eljárásokban való felhasználhatósághoz) kezelje és megőrizze a tanúk személyes adatait, ez az érdek elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza a tanúk érdekét vagy alapvető jogait szabadságait.
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
  BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.),OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)), amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) vagy más módon a vezérképviseletnél kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot. Továbbá lásd. Tájékoztató általános része.
  Adatkezelés egyéb körülményei
  A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályi és nem szerződéses kötelezettség. Az adatok szolgáltatása nélkül azonban nem tudjuk a szerződést előkészíteni (pl. gépjárművet megrendelni, leszállítani, finanszírozási igényét kiszolgálni) és megkötni, valamint teljesíteni (pl. értesítést küldeni az átadásról, átadni, forgalomba helyezni), vagyis az adatok szolgáltatása a szerződéskötésnek feltétele.

  2. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK_200
  Adatkezelés megnevezése
  Tesztvezetéshez kapcsolódó adatkezelés
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő tesztvezetési lehetőséget biztosíthat az ügyfél kérelmére vagy más személyek (pl. sajtó) részére.
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok kategóriái
  alapadatok (név, személyazonosító adatok, azonosító okmányok, vezetői engedély száma, érvényessége), elérhetőségi adatok (cím, telefonszám, e-mail cím), a kipróbált termék/szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (igényfelmérési adatok és ügyfél válaszok)
  Adatkezelés célja
  A tesztvezetéshez, és a tesztvezetés során keletkező esetleges károk, igények (pl. közigazgatási vagy közlekedési szabálysértés, egyéb jogsértés esetén) érvényesítéséhez, rendezéséhezszükséges adatok, nyilatkozatok felvétele, tájékoztatás dokumentálása, igény- vélemény felmérés, érintett azonosítása.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Az Érintett hozzájárulása és jogos érdek. Amennyiben a tesztvezetést ajánlat készítés, vagy szerződéskötés követi, úgy az Adatkezelő az adatokat a szerződés végrehajtása, teljesítése, a teljesítés ellenőrzése érdekében tárolja.
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f) pont
  Adatok kezelésének időtartama
  Az Adatkezelő a tesztvezetést követő 5 évig őrzi meg.
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  Az Adatkezelő a tesztvezetéshez kapcsolódó jog- és igényérvényesítés általános polgári jogi elévülési idejét vette figyelembe az adatkezelési időtartam meghatározásához.
  Adatfeldolgozók
  Amennyiben on-line űrlapon, vagy telefonon történik a szerviz ügyintézés kezdeményezése, úgy a honlapok üzemeltetői (BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.),OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)), továbbá a call center üzemeltetője (Adertis Kft. (1133 Budapest, Gogol utca 13.)) adatfeldolgozónak minősül.
  Adattovábbítás címzettje
  Adatait szabálysértés, jogsértés esetén az illetékes közigazgatási, szabálysértési vagy máshatóságnak, jogi képviselőnknek továbbíthatjuk. Ha káreset következik be, adatait továbbíthatjuk az illetékes biztosítótársaságoknak vagy a kárügyintézésben eljáró más megbízottunknak, illetve harmadik személynek.
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  A kipróbált járművekben vagy azokkal okozott anyagi vagy személyi károk és sérülések kockázata, továbbá az objektív felelősséget előíró jogszabályok kimentési lehetőségei miatt az Adatkezelőnek jogos érdeke az, hogy a vezető személyes adatait kezelje, tárolja és esetleges jog-, igényérvényesítéshez felhasználja.
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
  BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.), OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)), amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) vagy más módona vezérképviseletnél kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot. Továbbá lásd. Tájékoztató általános része.
  Adatkezelés egyéb körülményei
  A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályi és nem szerződéses kötelezettség. Ha az Érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudunk számára tesztvezetési lehetőséget biztosítani.
  A fenti adatokat az Adatkezelő a teszt autó átadásáról szóló dokumentumban (szerződés, jegyzőkönyv, vezetési engedély) rögzíti.

  3. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK_300
  Adatkezelés megnevezése
  Direktmarketing, ügyfél elégedettség mérés
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő a meglévő, és potenciális ügyfelei részére, az általuk megadott ügyfélkapcsolati csatornán (e-mail, levél, telefon, és a gépkocsin keresztül (ha támogatott, és külön szerződés alapján) marketing célú üzenetet küldhet, az igénybe vett szolgáltatásról alkotott véleményét kérdezheti.
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok kategóriái
  alapadatok (név, lakcím, születési dátum / életkor, ügyfélszám, szerződésszám), elérhetőségi adatok (telefon szám, e-mail cím), preferált kapcsolattartási mód, termék/szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (igényfelmérési adatok (pl. keresett modell, vásárlás tervezett időpontja, jelenlegi jármű adatok (márka, alvázszám, vásárlás, forgalomba helyezés időpontja), preferenciák-érdeklődési kör, hobbi) és válaszok), ügyfélmúlttal kapcsolatos adatok.
  Adatkezelés célja
  Gazdasági reklámnak minősülő üzenetek, ajánlatok, tájékoztatások (pl. kampányok, ajánlatok, nyílt hétvégék, új modell bemutatókra meghívás, nyereményjátékra felhívás) küldése a meglévő és potenciális ügyfelek részére. Közvetlen üzletszerzés, direkt marketing, hírlevél küldés. Visszajelzés az Érintett vásárlói és ügyfél tapasztalatairól.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Az Érintett hozzájárulása, illetve az Adatkezelő jogos érdeke.
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f) pont
  Adatok kezelésének időtartama
  Az Adatkezelő a fenti célból a hozzájárulás felvételétől, illetve a legutolsó hozzájárulástól számított 5 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tárolja az adatokat.
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  --
  Adatfeldolgozók
  Reklám-, marketing- és médiaügynökségek: pl. kampányok, akciók lebonyolítása esetén
  Informatikai szolgáltatók: DM hírlevelek kiküldése esetén, illetve informatikai rendszereink működtetése, üzemeltetése során.
  Postai szolgáltató: postai úton bonyolított kampány, reklám esetén.
  DIGITALWAVE HUNGARY Kft. (1149 Budapest, Pillangó park 9.)
  CDM eStratégiai Kft. (H-1133 Budapest, Gogol u. 13.)
  Adattovábbítás címzettje
  Adatait átadhatjuk BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.), OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.)) mint vezérképviselet számára. Az adattovábbítás célja, hogy a vezérképviselet a fenti marketing célú központi megkereséseket küldhessen az Érintett számára. A vezérképviselet önálló adatkezelő, adatkezelési tájékoztatója a honlapján érhető el.
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Az adatkezelés a hozzájárulás mellett az Adatkezelő - közvetlen üzletszerzéshez fűződő -jogos érdekén is alapul, hogy termékeit és szolgáltatásait reklámozza, és azokról tájékoztatást adjon.
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
  BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.), OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.), amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) vagy más módon a vezérképviseletnél kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot. Továbbá lásd. Tájékoztató általános része.
  Adatkezelés egyéb körülményei
  Az igényfelmérésből származó adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy személyre szabott, érdeklődési körnek megfelelő ajánlatokat, reklám üzeneteket küldjön az Érintett számára, az Érintett preferenciáit, érdeklődési körét megismerje.
  A marketing célú hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható. Az ügyfél a közvetlen marketingmegkeresések ellen tiltakozhat.
  Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, az adatkezeléshez nem járul hozzá, az azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő a fenti tartalmakat nem tudja eljuttatni az Érintettnek, így az Érintett akciókról, kedvezményekről, játékokról stb. maradhat le, az értékesített gépjárművekről és szolgáltatásokról alkotott véleményét nem tudja az Adatkezelő figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhesse szolgáltatásai, üzleti folyamatai minőségét.

  4. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK_400
  Adatkezelés megnevezése
  Szerviz szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés, szerviz időpont egyeztetés, technikai segítségnyújtás
  Adatkezelés leírása
  Szerviz szolgáltatás igénybevételéhez, időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok kategóriái
  alapadatok (név, lakcím, születési idő), elérhetőségi adatok (telefon szám, e-mail cím, preferált kapcsolattartási mód), jármű adatok (modell, óraállás, alvázszám, rendszám, jármű hiba információk), preferált szerviz időpont, szerviz művelet
  Adatkezelés célja
  Szerviz időpont biztosítása, várakozási idő csökkentése, a szerviz műveletre való felkészülés, ügyfelek azonosítása, a gépjármű által – külön szerződés, szolgáltatás keretében – szolgáltatott hiba és egyéb adatok alapján technikai segítségnyújtás, hibaelhárítás, távsegítség, csere autó szolgáltatás esetén az ügyfél azonosítása.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Az Érintett hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése, igényérvényesítés esetén jogos érdek.
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a), b)és f) pont
  Amennyiben a szerviz szolgáltatás elvégzésére megrendelés, szerződés jön létre, úgy a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok szerződéses jogalapon kezeljük
  Adatok kezelésének időtartama
  Az Adatkezelő a fenti célból, a szolgáltatás teljesítésétől számított5 évig tárolja az adatokat (amennyiben nem történik olyan esemény (pl. panaszügy stb.), amely miatt az adatok kezelésének ideje indokoltan meghosszabbodik).
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  Az Adatkezelő a szervízszolgáltatáshoz kapcsolódó jog- és igényérvényesítés (szavatosság, garancia, jótállás, kártérítési igények, kintlévőség kezelés, számlakövetelés stb.) általános elévülési idejét vette figyelembe az adatkezelési időtartam meghatározásához
  Adatfeldolgozók
  Amennyiben on-line űrlapon, vagy telefonon történik a szerviz ügyintézés kezdeményezése, úgy a honlapok üzemeltetői (BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.),OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1, továbbá a call center üzemeltetője (Adertis Kft. (1133 Budapest, Gogol utca 13.)) adatfeldolgozónak minősül.
  Adattovábbítás címzettje
  Adatait a fenti célból átadhatjuk BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.), OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.) mint vezérképviselet számára. A vezérképviselet önálló adatkezelő, adatkezelési tájékoztatója a honlapján érhető el.
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Amennyiben a szerződés teljesítését követően a nyújtott szolgáltatással összefüggésben vitás helyzet (szavatosság, garancia, jótállás, kártérítési igények, kintlévőség kezelés, számlakövetelés stb.) keletkezik, úgy az Adatkezelő jog és igényérvényesítéshez, bizonyításhoz fűződő jogos érdeke alapján, annak fennállásáig kerülnek az adatok kezelésre.
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)
  BMW márka esetén: BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.), OPEL márka esetén: Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); PEUGEOT márka esetén: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.), amennyiben az Érintett on-line csatornán (web oldal) vagy más módona vezérképviseletnél kezdeményezi az ügyfélkapcsolatot. Továbbá lásd. Tájékoztató általános része. Illetve maga a gépjármű is szolgáltathat telemetrikai adatokat a jármű állapotáról.
  Adatkezelés egyéb körülményei
  A személyes adatok szolgáltatása az Érintettnek nem jogszabályi és nem szerződéses kötelezettsége. Ha az Érintett nem adja meg a szükséges adatait, akkor nem tudunk részére szolgáltatást nyújtani.

  5. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK_500
  Adatkezelés megnevezése
  Biztonsági kamerarendszer működtetése
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő a 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. alatti fióktelepén (szalonok, szerviz), a piktogrammal jelzett területeken elektronikus megfigyelő és képrögzítő rendszert (kamera) működtet.
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.)
  Kezelt személyes adatok köre
  A kamera látószögébe kerülő személyek teljes alakos képmása és egyéb személyes adata, illetve a szalon, szerviz területére behajtó autók rendszáma.
  Adatkezelés célja
  Személy- és vagyonvédelem, balesetek megelőzése, balesetek körülményeinek vizsgálata, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, elkövető tettenérése, az ügyfélszolgálati pénz- és értékkezelés biztonsága, üzleti és banktitok védelme, a jogsértések bizonyítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Hozzájárulás a megfigyelt területre való belépéssel/behajtással.
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
  Adatok kezelésének időtartama
  3 munkanap
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  SzVMt.tv. 31. § (4) bek. a) pontja
  Adatfeldolgozók
  -
  Adattovábbítás címzettje
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
  Adatkezelés egyéb körülményei
  A rögzített felvétel visszanézésére csak akkor kerül sor, ha a megfigyelés célja szerinti esemény ezt szükségessé teszi. A felvétel megtekintésére az Adatkezelő részéről kizárólag a következő személyek jogosultak: Kuti Pál ügyvezető. A felvétel visszanézése két hozzáférésre jogosult személy jelenlétében történik. A megtekintésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely rögzíti legalább a felvétel megtekintésének helyét és idejét, a jelen lévők nevét, a visszanézés indokát, a felvételen történő események tényszerű, összegző bemutatását. Az Érintett, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti a kezelési határidőn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, úgy a bíróság vagy más hatóság megkeresésére, adatkérésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt az Adatkezelő törli, kivéve, ha a kezelési határidő még nem járt le.
  Amennyiben az Érintett nem kíván hozzájárulni a képfelvétel elkészítéséhez, úgy képrögzítés nélküli egyéb ügyintézési formák is rendelkezésre állnak: telefon, e-mail.

  6. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK-600
  Adatkezelés megnevezése
  Ügyfélszolgálati/ügyfélkapcsolati hangfelvétel – Bejövő/Kimenő hívások
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő az indított és fogadott telefonhívásokat rögzíti, és azokat egyéb adatokkal együtt tárolja
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok köre
  A betelefonáló, a hívott személy, valamint a call center ügyintéző hangja, a hangfelvétel, felvétel azonosító szám, a hívott szám, hívószám, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
  Adatkezelés célja
  Szolgáltatásokkal, a forgalmazott márkákkal kapcsolatos tájékoztatás megadása, igényfelvétel,időpontfoglalás, reklámüzenetek küldése során tett szóbeli nyilatkozatok (így különösen az adatkezelési hozzájárulás) megőrzése a későbbi panaszkezelés, jog és igényérvényesítés,utólagos bizonyíthatóság érdekében. Ügyfélkapcsolati tevékenység minőségbiztosítása, fejlesztése.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Hozzájárulás
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
  Adatok kezelésének időtartama
  A hangfelvétel rögzítését követő 5 év (amennyiben nem történik olyan esemény (pl. szerződéskötés, panaszügy stb.), amely miatt az adatok kezelésének ideje indokoltan meghosszabbodik)
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  A szóban tett nyilatkozatokból származó általános polgári jogi elévülési idő.
  Adatfeldolgozók
  Adertis Kft. (1133 Budapest, Gogol utca 13.): call center üzemeltetés, karbantartás
  Adattovábbítás címzettje
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
  Adatkezelés egyéb körülményei
  A személyes adatok szolgáltatása az Érintettnek nem jogszabályi és nem szerződéses kötelezettsége. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a hangfelvétel rögzítéséhez, úgy telefonos ügyintézésre nem nyílik lehetősége, hangrögzítés nélküli további ügyintézési csatornák: postai levél, e-mail, személyes ügyintézés.

  7. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK-700
  Adatkezelés megnevezése
  Ügyfél azonosítás, pénzmosás megelőzési intézkedések
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő jogszabályból eredő azonosítási és ügyfél átvilágítási kötelezettségének, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségének teljesítése a jogszabályban meghatározott esetekben (pl. banki finanszírozás igénybevételekor, meghatározott összeg feletti készpénzforgalom esetében)
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok köre
  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) megfogalmazott adatkörök: családi és utónév, születési név, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma, azonosító okmányok másolata, azonosítási adatlap.
  Adatkezelés célja
  A Pmt.-ben megfogalmazott ügyfél azonosítási és adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítése az ún. pénzügyi információs egység felé (NAV). A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos kockázatértékelés elvégzése, kockázatok kiszűrése. Terrorizmus pénzzel való támogatásának megakadályozása. Bűncselekményből származó dolog, pénz tisztára mosásának megelőzése.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Jogi kötelezettség teljesítése
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. c), Pmt. 7. § (1) bek., 30. §., 31. § (3) bek.
  Adatok kezelésének időtartama
  A Pmt.-ben meghatározott időtartam: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  Adatfeldolgozók
   
  Adattovábbítás címzettje
  Pénzügyi információs egység (NAV – Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda)
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
  Adatkezelés egyéb körülményei
  Ha az Érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk a Pmt.-ben meghatározott ügyfélazonosítást elvégezni, így nem fogadhatunk el a Pmt.-ben rögzített összeget meghaladó készpénzfizetést, nem tudunk Önnel szerződéses kapcsolatba lépni.

  8. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK-801
  Adatkezelés megnevezése
  Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő a nyitott pozíciók betöltéséhez álláspályázatokat fogad be, amellyel összefüggésben kezeli a pályázó által önkéntesen megadott személyes adatokat, beküldött dokumentumokat.
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok köre
  Álláspályázatban, önéletrajzban, motivációs levélben megadott adatok, vagy a felvételi eljárás során más módon közönt, személyesadatnak minősülő bármilyen további információ.
  - Kapcsolattartási adatok: pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
  - CV adatok: végzettségi adatok, igazolások, arckép, munkahely, előző munkahely, hobbi, érdeklődési kör, kompetenciák, bérigény
  Adatkezelés célja
  Toborzás, álláspályázat elbírálása, jelölt kiválasztása, vele munkaviszony létesítése, sikertelen pályázat esetén az adatok tárolása később megnyíló pozíciók betöltésére
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Hozzájárulás
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a)
  Adatok kezelésének időtartama
  Sikertelen pályázat esetén az elutasítást követő 30 nap, vagy ha a jelölt – jövőben megnyíló pozíció betöltése érdekében – külön hozzájárulást ad, akkor 1 év.
  Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésétől adatait a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  Adatfeldolgozók
  Adattovábbítás címzettje
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
  Adatkezelés egyéb körülményei
  Ha az Érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk a Pmt.-ben meghatározott ügyfélazonosítást elvégezni, így nem fogadhatunk el a Pmt.-ben rögzített összeget meghaladó készpénzfizetést, nem tudunk Önnel szerződéses kapcsolatba lépni.

  9. sz. melléklet

  Adatkezelés azonosítója
  AK-900
  Adatkezelés megnevezése
  Bejövő kapcsolatfelvétel
  Adatkezelés leírása
  Az Adatkezelő az által nyilvánosan közzétett kommunikációs csatornákon (pl. telefonszám, e-mail cím) fogadja az ügyfelek, érdeklődők megkereséseit, és az így tudomására jutott személyes adatokat (ideértve a kapcsolati adatokat is) kezeli a válasz megküldése, a megkeresésben foglalt ügyfél igény kiszolgálása érdekében.
  Adatkezelő
  C-Mobil Kft., Autó Kontúr Kft. (Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85. )
  Kezelt személyes adatok köre
  Kapcsolattartási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
  Gépjármű adatok (típus, alvázszám, rendszám)
  Finanszírozási lehetőségekről, ajánlatokról érdeklődés esetében a megadott, és a válaszban szereplő pénzügyi adatok (jövedelem, hiteligény, finanszírozási paraméterek (futamidő, törlesztő részlet, preferált pénzintézet)
  A megkeresésben és a válaszban foglalt további személyes adatok.
  Adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk Érintettől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalógus kérés, ajánlatkérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.
  Adatkezelés, adattovábbítás jogalapja
  Hozzájárulás (a kapcsolatfelvétel (telefonhívás, e-mail küldése, postai levél küldése) kezdeményezésével ráutaló magatartás formájában)
  Jogalap hivatkozás
  GDPR 6. cikk (1) bek. a)
  Adatok kezelésének időtartama
  A kapcsolatfelvétel, illetve a válaszadás megküldését követő 5 év (amennyiben nem történik olyan esemény (pl. szerződéskötés, panaszügy stb.), amely miatt az adatok kezelésének ideje indokoltan meghosszabbodik)
  Időtartam meghatározásának szempontjai
  A megkeresésben, és a válaszban foglaltakkal összefüggő esetleges igényérvényesítés általános polgári jogi elévülési ideje
  Adatfeldolgozók
  Adattovábbítás címzettje
  Az Érintett adatai alapvetően nem kerülnek továbbításra.
  Azonban, ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, az adatokat továbbíthatjuk az illetékes vezérképviselet, illetve gyártó felé. Ha a kapcsolatfelvétel célja valamilyen általunk közvetített termék vagy szolgáltatás igénylése, az adott termék előállításához igénybe vett megbízottjainknak vagy alvállalkozóinknak továbbíthatjuk az adatokat. Ha az érdeklődés finanszírozásikérdéseket is érint, az adatokat továbbíthatjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.
  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke
  Személyes adatok forrása (ha az adat nem az érintettől származik)
  Adatkezelés egyéb körülményei
  Ha az Érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az általa kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve vele kommunikálni, igényeit kiszolgálni.
  A személyes adatok kezelését másodlagosan az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozza, melynek lényege, hogy az ügyfél, érdeklődő kezdeményezésére indult üzletitevékenységhez szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdek elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Érintett érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

  c-mobil.hu